Minnie tiếp điển viết ngày 07/07/2021

Kim Cô tự kinh vấn

Tam Bửu dạ kì quang

Tửu vị thông tửu kỉ

Chân danh hổ vị lai

Tổ hoàng sa hồ tước

Mông lung chốn hoàng sa

Tịch liêu si tục dị

Tam kinh tứ vị hùng

Dĩ liên tâm tịnh thế

Tố liên tị kì hưu

Trục ngang xoay hướng cũ

Dọc ngay xuống hồ tây

Bửu tâm hồ văn thới

Trĩ kỉ tựu thiên li

Danh hồng vang tứ phía

Giọng đọc lái cư hồ

Phan Thiết tinh hồ hởi

Dịch chuyển hướng Tây Nam

Trịch lai văn tùng khởi

Yên dịu bốn phương trời

Tùng Lâm nghe tiếng gọi

Vâng dạ có lòng không

Miêu hùng sa lộ kí

Dịch chuyển cả tam lai

Phùng huy dồn thủ hổ

Kịch liên mục tâm đồ

Sử sách vang tiếng súng

Nay lại trận nguy nga

Từ thiên thu trỗi dậy

Dẹp loạn chốn phương ta

Hình dung Người chiến sĩ

Uy nga cả vùng trời

Bác Tiên tùng sách lược

Văn võ tựu linh tiêu

Ngũ hồn mịch dinh liêu

Phổ tam kì hữu dị

Yên an chốn thanh vị

Được chút Điển thanh cao

Sống sao cho thanh tịnh

Phật Tiên chung sức Người

Sử Nam hồ cùng tiến

Lật lại tấm bia mồ

Mang uy nghi trời đất

Trấn dẹp tịch vị liêu

Toả sắc hương trời đất

Tam hiệp hoá hư không.

                        – Quang Trung thi đề –

Leave a comment