TU LÀ GÌ?

Ở ăn như thể thường tình

Lo tu luyện đạo sửa mình tinh ba

Tu ko biểu mặc đồ dà

Cạo râu thí phát bỏ nhà lìa con

Ông bà cha me đương còn

Phải lo báo đáp cho tròn hiếu trung

Vợ chồng trọn nghĩa thủy chung

Giữ như sen mọc dưới bùn không dơ

– Sưu tầm từ Cao Đài Giáo –

Leave a comment