Xem review

Tôi tầm đạo

Đây là cuốn sách mà bất cứ ai bắt đầu hành trình tu tập nên cần đọc để có định hướng đúng đắn ngay từ đầu

Cuốn sách được viết bơi ông Hồ Văn Em một người đạo thiên chúa đi tìm đạo. Ông cũng là học trò của Phật Vĩ Kiên Lương Sĩ Hằng.

Cuốn sách với ngôn từ giản dị dễ hiểu, và nhiều dãn chứng khoa học lẫn tâm linh và cả nhật ký tu tập của ông và các bạn đạo

Sẽ có file audio trong thời gian tới, mọi người có thể đọc Ebook, nếu hay có thể ủng hộ quỹ sách tâm linh để chúng tôi có thể in File cứng tặng có nhiều người hơn

Leave a comment