Thơ Từ : Thái Ất Chân Nhân

MINNIE TIẾP ĐIỂN 

Ngự nhất hồng môn lôi

Tự trấn ải nghiệp báu

Luận đàm tiên nhân phỉ

Hổ cống thuỷ đình tam

Mặc yên tịnh lộ pháp

Như Lai ẩn thuyết pháp

Ma trận tặc vị ngôn

Phỉ uất hành tư phỉ

Độc hạ ất tị vô

Tam kiến ma vô lợi

Dạ hành kiến bất thiên

Triệt hành viên mạ thuý

Tư lỗ hải kiêu tư

Mã hồ kêu xuất trận

Ngũ Đại vẫy khí binh (Hổ-Rắn-Khỉ-Sếu-Bọ Ngựa)

Xám màu tro tàn hẫn

Dẹp loạn yên chốn này

  - Thái Ất Chân Nhân -

Leave a comment