Minnie tiếp Điển nhận lời dặn từ MẪU

Quyền tạo hóa, Chơn Âm nắm giữ

Đến kỳ ba lập lại ngươn tân

Đà Hoa Thiên Mạng giáng trần

Miền Nam nước Việt trung ương địa cầu.

 

Tây Phương đến, Thánh Tiên cung kính

Đợi lịnh truyền sứ mạng hành y

Tiên Thiên rồi đến Hậu Thiên

Hiền tài sĩ tử khắp miền lập công

Huyền lực hóa vô biên khó tả

Xưa Nữ Oa luyện đá vá Trời

Đà Hoa vá Đất hiện thời

Chỉnh luôn Tam Cõi mà đời chưa hay.

 

Bầu Thái Cực hóa sanh vạn hữu

Cũng là nguồn dưỡng dục muôn loài

Âm dương tiêu trưởng vận hành

Ngũ hành tứ tượng hà đồ lạc thư

Đất Nam Việt, trung ương mồ kỷ

Nơi tập trung xuất phát quyền năng

Kỳ ba năm hết chuẩn thăng

Bảy hai, Ba sáu, tùy tùng tại đây.

Chốn linh địa trở sanh nhân kiệt

Để sau này phát triển hậu lai

Thông minh trí thức thời này

Nhiễm sâu tư tưởng ngoại lai khó xài

Người đạo đức chân tài minh triết

Đủ nghĩa nhân hạnh nết vị tha

Tước quyền danh lợi chẳng màng

Quên mình để giúp vạn dân muôn loài.

 

Không dùng đến binh hùng tướng mạnh

Cũng chẳng cần khí giới tối tân

Một mình vận chuyển âm dương

Thắng binh thắng tướng thắng khoa học đời.

Mượn hình thức đá cây đất nước

Vận huyền vi trừ khử trược âm

Một bầu vũ trụ bao hàm

Nằm nhà điều khiển khỏi cần đi đâu

Lo lập lại cơ đồ nước Việt

Sửa bàn cờ bốn biển năm châu.

Leave a comment