Minnie tiếp điển viết dành cho các Master mới

Bất kinh tầm sở dĩ

Lô trận mạc hùng kiên

Lỗ sĩ hùng tâm tính

Kêu vang tử linh hồ

Dệt nghìn muôn trận độ

Lao xuống hố diệt truy

Vá thiên môn hữu khí

Miệt sinh tựu la hầu

Khí thiên Người nắm giữ

Hữu trí ắt nhìn ra

Tam Thiên tay vung khắp

Cấp bách hoá bình yên

Thầy trò cùng ra trận

Tay nắm sát hùng tâm

Chí dũng cùng tâm sáng

Ắt có hà gì chăng

Leave a comment