Minnie viết ngày 01/08/2021

Trời Bắc phương xa vang tiếng sấm

Đông hành Tây hạ nước mênh mông

Sĩ tử muôn phương tề Nam tiến

A di tay chấp niệm chú từ

Hướng tâm tam châu mong an lạc

Người cười an dạ hào quang xanh

Tâm tư mỗi người đều chứa Phật

Thiền tu định tính hướng thượng quang

Bắc Nam hướng về Cha Thượng Đế

Danh xưng nào có phải trọng tâm

Nam tu nữ định hạ ngươn tắt

Ánh sáng chuyển dời kỉ nguyên ta

Nghịch tranh tam quốc chia quyền thế

Lãnh đạo hư không té vị ngôi

Hư không sanh ra trong chánh niệm

Có có không không hoá lạc thần

Chú an trì niệm sao thoái chí

Ắt phải té lăn Tam Vị hoà

Chớ chắp vào trong cái mắt thấy

Tâm nhìn thật rõ mới thực hay

Sàng lọc năm nay gay gắt lắm

Việc chung đã đến lúc ra tay

Hiền nhân nghe thấy được lời ý

Mắt nhắm tâm hoà chuyển khí thông

Gieo duyên ngày kia ắt được quả

Các con chớ lâm vào đường tắt

Satan điều khiển chốn nhơn gian

Cha phát Điển quang nhờ con giúp

Mau mau mà nhận chút phước lành

Nay mai sấm rền mưa trút nước

“Ô DÙ” con có chắn nỗi không

Trời hành việc lớn Long Hoa đến

Long hoàng tại vị dẫn nhơn sanh

Giáp vàng lẫm liệt Ngài toả sáng

Nữ nam chẳng thể tiết lộ thân

Hai ba chắc gì được nhìn thấy

Hào quang bao trùm khắp đất Nam

Leave a comment