Minnie tiếp điển viết

Bạch ngọc bất chân kinh

Thụ tam ngụ chân ý

Sinh diệt tự hư không

Bách niên đồng tâm ý

Ngũ phổ độ chúng sanh

Bất dục tụ hư vinh

Thần thông bán hữu hoả

Lục hạc vẽ hư vô

Sư đồ chỉ sơn đông

Dụ thông ngoài tắc ý

Sơn hà quản tam thiên

Tam kỳ sanh đức thánh

Leave a comment