Minnie viết ngày 30/07/2021

Minh minh diệt diệt tu thượng hạ

Tất thủ bi thân trí dũng hành

Người tu khắp chốn chăm hành pháp

Bôn ba khắp chốn tìm chẳng ra

Giờ đây hạ ngươn tiêu nghịch ý

Nhân thân khí hạ bất liêm phùng

Sấm vang rền rã thử nhân ý

Dứt dạ vững lòng chí kiêm minh

Leave a comment