Minnie tiếp điển viết 2021

Cửu chân lục huyền ký

Tọa vị chốn dương gian

Sử hồ vang tiếng khắp

Khí thế tự Thiên Long

Giục vang thành cấm trận

Uy vũ tựa thánh thần

Lục ngũ hồn tiên vị

Mao kỉ bất thành danh

Chánh tà phi hữu tiếng

Chọc mạch khí trồi lên

Bốn phương nghe sấm chớp

Nơi ấy Người tái sanh

Trụ vương long tọa khí

Vương tay khắp hồng trần

Độ sanh hòa tính khí

Tam vị phục vị hưng

Sóng đồng ngưng âm sắc

Yên vị chốn mục rơm

Khí thần chương tủ hỷ

Bạch ngọc tỏa hương thần

Súng nòng vang inh ỏi

Khói bụi ngút trời mây

Tịch liêu Người ngắm Thế

Có phải đã yên chăng

Thủ hành la thiên võng

Nghịch thủ đại thiên môn

Chánh phùng hà thủ độ

Tây môn mở hội thi

Dã vị lưu thiên ấn

Lưu vong suốt thiên trường

Dữ hồ thiên tống nghịch

Tịch vị suốt thiên lai

Cửu hồ gieo hương sắc

Long độ phỉ hành phi

Dịch hành xung khí huyết

Nghịch ý chúng sanh ta

Vỡ ngũ thiên trời đất

Được trận học bài hay

Ý Thiên Hồng Môn Yến

Tự ý nguyện tâm ta.

Leave a comment