Thơ Minnie Nhận điển viết

Nhất kỳ tự Long Vân

Hoà khí phách sông Rồng

Chế Nhị Lang phóng mác

Tam Toà lãnh chỉ ban

Lập kỳ công hùng khí

Vang danh biển núi này

Nhị kỳ đạp tì khúc

Lăn lộn khắp năm châu

Ngọc sáng hồn Âu Lạc

Đất Việt chịu gian truân

Đến kì Tam này đấy

Con cháu tự hồ đồ

Phá tam công tứ đức

Gieo rắt khổ nơi nơi

Hoạ kình xa mê khúc

 

Định tâm phát hào quang

Dẹp loạn yên tâm thức

Bằng cấp trọng yếu chăng

Lòng ta hằng tâm nguyện

Lo quyết chí vững lòng

Trao tay bằng cấp ấy

Là ánh sáng yêu thương

Lòng vững vàng chẳng đổi

Ắt có ngày tới nơi

Con trẻ khờ dại quá

Có biết được Mẹ Cha

Sinh nghi ngờ đố kỵ

Lòng Mẹ thắt cơn đau

Nhưng vì thương chúng nó

Còn ngụp lặn u mê

Điển thanh Ta trợ giúp

Cùng phước báu tự tu

Lo mà quy hồi bổn

Trở về chốn khi xưa

 

Nguyệt hành tì hữu vị

Tị Sửu Tí thành Long

Nguyên hành xưng danh vị

Phổ độ khắp nhân gian

Chính hùng lộ danh tính

Ở nơi ấy không hồ

Phật Thánh cùng quỳ bái

Ngài nhận lệnh Thiên Quân

Cất hùng ca đất Việt

Cứu lấy chúng sanh ta

Dẫu khổ cay trăm mối

Nguyện dốc sức dốc lòng

Phi hồ hồng sinh lục

U linh hổ rú gào

Long Thiên cùng hội tụ

Phước báu ấy Trời ban

Đến lúc sẽ hạ phàm

Ngài thật sáng làm sao

Phát quang huỳnh kim ngự

Khai sáng cả vùng trời

Leave a comment