Thiên cơ hữu vô tình

Nhân trí tự vô thiên

Bất tâm giai oán hận

Tự thủ hổ điều thân

Thiên quang lai tự trấn

Bạch phổ cự nhân lai

Hồng vân hoà khí quyển

Ba châu đổ biển sâu

Cấn lai vô vị thuỷ

Nhân ái tựa mênh mông

Phủ đồi xanh biển rộng

Hoan ca cả đất trời

Ấn kí điều thân tâm

Bình yên hoài dịch lạc

Tam tâm vĩ hoài lai

Bạch dược ngũ nhật hành

Si mê vãng học thức

Nhật nguyệt tại trung chân

Nghễ mi thanh tục vị

Quang lễ nghị siêu ân

Tế Thiên Địa Ngũ Tòng

Chánh diện thức u si

Mật miệt hoà bách diệt

Chi thủ đức tâm tri

Hợp tứ chi lực đạo

Phá phân triệt ngũ hành

Leave a comment