Xem review

Phép Xuất Hồn

Đây là cuốn sách quý từ sư tổ Đỗ Thuần Hậu ghi chép lại quá trình tu tập thiền định của mình, trong đó ngài chứng đắc và xuất hồn đi đảnh lễ Phật và ghi chép lại cho mọi người phương pháp khi ai muốn tu cao học thiền định đủ lâu sẽ thấy được những hiện tượng trên 

Cuốn sách được giải thích với những ngôn ngữ dễ hiểu và sau này Phật Vĩ Kiên Lương Sĩ Hằng đã dạy lại cho nhiều người áp dụng thành công 

Tải Ebook Free

 

Leave a comment