Xem review

Nhân gian du ký

Đây là cuốn sách trong bộ sách THIÊN - NHÂN - ĐỊA du ký. Đều được nhận lệnh từ Ngọc Hoàng Thượng Đế để viết

Vẫn là do Phật Tế Công và Dương Sinh Thánh Hiền Đường viết tại Đài Loan

Cuốn sách này dễ đọc và dễ hiểu nhất trong bộ 3 cuốn sách Nhân - Thiên - Địa Du Ký

Tải Ebook Free để đọc

Leave a comment