Xem Review

Kinh A Di Đà

Được viết bởi sư tổ Phái Vô Vi: Đỗ Thuần Hậu cũng là sư phụ của Phật Vĩ Kiên Lương Sĩ Hằng

Cuốn sách được viết trong 03 tháng khi Sư Tổ Đõ Thuần Hậu nhận điển Phật A Di Đà viết lại

Cuốn sách rất nhiều Điển và hơi khó hiểu cho người mới tu tập đọc. Khi bạn thiền định nhiều bạn sẽ đọc hiểu được những gì trong đây viết

Tải Ebook đọc Free

Leave a comment