Reki offline

Reiki thanh lọc
Đây là chương trình dành cho cộng đồng và hoàn toàn Miễn Phí, dành cho các bạn đã học Reiki và muốn thanh lọc cơ thể cho sạch nhẹ, trẻ, khoẻ
Thời gian tham dự: 03 ngày
Lớp học miễn phí
Reiki offline
Đây là chương trình miễn phí dành cho cộng đồng để mọi người tụ họp và chia sẻ kết quả ứng dụng. Được tổ chức tại Reiki Garden nằm ở Bình Dương
03 tháng diễn ra một lần
Tham dự miễn phí