Lớp học Reiki

Reiki khám phá cho người mới
Lớp học dành cho người mới muốn khám phá Reiki là gì? và cách ứng dụng Reiki cơ bản vào cuộc sống
Có lớp học mỗi tháng
Thu phí thấp
Reiki khám phá cho người mới
Lớp học dành cho người mới muốn khám phá Reiki là gì? và cách ứng dụng Reiki cơ bản vào cuộc sống
Có lớp học mỗi tháng
Lớp học có thu phí thấp
Reiki dành cho doanh nghiệp
Khoá học sẽ giúp bạn ứng dụng Reiki để đưa ra được những Quyết Định có độ chính xác trên 95% sau 05P thực hành.
Có lớp học mỗi tháng
Lớp học có thu phí
Reiki chuyển hoá cuộc sống
Chia sẻ cách ứng dụng Reiki để từng bước Chuyển Hoá cuộc sống như công việc, nhà cửa, sức khoẻ,..
Có lớp học mỗi tháng
Lớp học thu phí