Lớp học miễn phí
Started on 04/07/2022Năm diễn ra 01 lần

Đây là lớp học Đặc Biệt và rất Đặc Sắc thiên về Tâm Linh, dành cho các bạn đã học Reiki Lột Xác và được tuyển chọn rất kỹ. Khoá học 1 năm chỉ diễn ra 1 lần duy nhất và tuyển chọn Master Reiki

Lớp học Miễn Phí và Được hướng dẫn bởi Thầy Nam Trần và diễn ra từ 3-5 ngày. Sẽ có lịch thông báo sau

Leave a comment