Lớp học thu phí
Started on 14/11/202009.00 - 17.00pmCó lớp học mỗi tháng

Lớp học Offline Diễn ra mỗi tháng chia sẻ cách ứng dụng Reiki vào cuộc sống, công việc, nhà cửa, sức khoẻ. Lớp học sẽ giúp bạn từng bước Chuyển Hoá cuộc sống bằng cách hiểu và áp dụng Năng Lượng Reiki

Leave a comment